Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Privacy Policy KDV Polderpret

KDV Polderpret hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KDV Polderpret houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

Als KDV Polderpret zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij hebben hiervoor ook een functionaris aangesteld. 

Hanriette Brouwer, de directeur van KDV Polderpret is verantwoordelijk voor het opgestelde beleid en de naleving daarvan.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

KDV Polderpret
Nieuwveenseweg 23c      
2421 LA
Nieuwkoop
info@kdvpolderpret.nl
0172523618

H Brouwer/ Directeur KDV Polderpret

Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer, interesse?

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door KDV Polderpret verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten/ vrijwilligersovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/Voorletters/tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens
 • Salarisgegevens
 • Paspoort kopie
 • BSN nummer

Daarnaast vragen wij een aantal gegevens voor het goed kunnen uitvoeren van de opvang voor de kinderen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

" Er wordt zorgvuldig omgegaan met mijn gegevensa"

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KDV Polderpret bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer kinderen niet meer worden opgevangen bij ons vernietigen wij de bijbehorende gegevens binnen 1 jaar na beëindiging contract.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te  beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord
 • Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computer/ server met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
 • Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
 • In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie. 

Rechten omtrent u gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

kind met vrouw

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Kom u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via info@kdvpolderpret.nl

Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer, interesse?

Copyright © Kinderdagverblijf Polderpret Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud